Ysgol Bro Cernyw

Croeso i Ysgol Bro Cernyw

Mae Ysgol Bro Cernyw yn angerddol dros sicrhau fod ein dysgwyr yn cael mynediad cyflawn at y profiadau, yr wybodaeth a’r sgiliau y mae eu hangen arnyn nhw ar gyfer camau nesaf eu bywyd ac ar gyfer dysgu gydol oes. Datblygwn pob rhan o bob disgybl, boed hynny’n ysbrydol, yn foesol, yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol, yn feddyliol ac yn gorfforol. Ymroddwn i greu amgylchfyd ac awyrgylch sydd yn galluogi ein dysgwyr i ddatblygu tuag at pedwar diben y cwricwlwm – y man cychwyn a’r dyhead ar gyfer pob plentyn yn greiddiol i’r weledigaeth uchod mae "Parch, Ymdrech, Mwynhad a Llwyddiant"

Ein Llawlyfr

Twitter

Calendr

Mai 26ain – Ysgol yn cau ar gyfer Gwyliau Hanner Tymor

Mai 29ain a 30ain  – Cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Gaerfyrddin

Mehefin 5ed – Ysgol yn ail-agor

Mehefin 8fed – Cyfarfod Pwyllgor Rhieni ac Athrawon

Mehefin 22ain – Helfa Drysor y Pwyllgor Rhieni ac Athrawion

Mehefin 23ain – Diwrnod HMS ( Ysgol ar gau i ddisgyblion)

Gorffennaf 5ed – Mabolgampau Ysgol Gyfan i ddechrau am 1yp

Gorffennaf 7fed – Mabolgampau a Gwyl Haf y Pwyllgor Rhieni ac Athrawon ( gyda’r hwyr)

Gorffennaf 12fed – Gwasanaeth Gadael Bl 6 am 1:15yp

Gorffennaf 20fed – Ysgol yn cau am Wyliau’r Haf

Plant tair afon sy’n cronni

I bydew’r gwybodaeth sydd ynddi

O gynnull dysg ohoni

Gwelwn werth ein hysgol ni